Afspraak maken + 31 (0)20 - 6442615 | + 31 (0)20 - 6615648 |  info@praktijkgeervliet.nl

Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om u excellente zorg en hulp te bieden. De tevredenheid van onze patiënten en bezoekers staat altijd voorop en aan uw mening wordt veel waarde gehecht, omdat deze bijdraagt aan het verbeteren van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent en een klacht in wilt dienen. 

In dat geval kunt u zich richten tot de heer de Koning, onafhankelijk klachtenfunctionaris binnen Cardiologie Praktijk Geervliet. U kunt onze onafhankelijke klachtenfunctionaris bereiken door een e-mail te sturen naar: klachten@praktijkgeervliet.nl 

Om duidelijkheid te verschaffen en transparant te zijn over onze klachtenprocedure, kunt u ons klachtenreglement hieronder in zijn geheel lezen.

 

1. Begripsomschrijvingen 

Voor de toepassing van deze regeling, wordt verstaan onder:

a. Kliniek: Cardiologie Praktijk Geervliet; 

b. Klacht: een door een patiënt of cliënt naar voren gebracht bezwaar tegen een gedraging van Cardiologie Praktijk Geervliet of een bij Cardiologie Praktijk Geervliet werkzaam persoon; onder een gedraging wordt verstaan enig handelen of nalaten, alsmede het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor patiënt of cliënt; 

c. Klager: degene aan wie gezondheidszorg is, wordt of zal worden verleend of diens vertegenwoordiger; 

d. Aangeklaagde: Cardiologie Praktijk Geervliet en uit dien hoofde de Directie van Cardiologie Praktijk Geervliet of degene die binnen Cardiologie Praktijk Geervliet werkzaam is, wanneer tegen deze persoon een klacht is ingediend; 

e. Medisch directeur: persoon of instantie binnen Cardiologie Praktijk Geervliet waar een patiënt of cliënt schriftelijk (of mondeling) klachten kan uiten en indienen; 

f. Onafhankelijke klachtenfunctionaris: de persoon die, daartoe aangesteld door de Directie, zich toelegt op het bieden van ondersteuning en/of bemiddeling bij de aanpak van een klacht en die daarnaast informatie en advies geeft aan de klager; 

g. Geschillencommissie: een voor de klager beschikbare en bereikbare onafhankelijke commissie, die de door de klager bij de commissie ingediende klacht behandelt, als de klager er niet met Cardiologie Praktijk Geervliet uit komt. De Geschillencommissie kan een beslissing vellen over zaak en/of personenschade die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van een gesloten overeenkomst. Dit kan tot een bedrag van maximaal € 25.000,--.

h. Directie: Directie van Cardiologie Praktijk Geervliet; 

i. Wet: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 

 

2. Doelstelling van de klachtenregeling 

De klachtenregeling heeft tot doel: recht te doen aan klager en aangeklaagde door middel van een zorgvuldige procedure voor ontvangst, bemiddeling en behandeling van klachten van patiënten; de klager bezit het recht te klagen en initieert de klachtenprocedure; 

a. het herstel van de vertrouwensrelatie tussen klager en aangeklaagde te bevorderen, voor zover dit mogelijk en door de klager gewenst is; 

b. nieuwe klachten te voorkomen door het systematisch laten vastleggen en analyseren van gegevens die geleid hebben tot een klacht. 

 

3. Uitgangspunten bij de klachtenregeling 

De klachtenregeling moet laagdrempelig zijn en er moet sprake zijn van een onafhankelijke klachtenbehandeling. Een klacht kan uitsluitend schriftelijk ingediend bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Cardiologie Praktijk Geervliet. 

 

4. Onafhankelijke klachtenfunctionaris 

De onafhankelijke klachtenfunctionaris wordt benoemd door de Directie van Cardiologie Praktijk Geervliet. Cardiologie Praktijk Geervliet heeft de heer H. de Koning als onafhankelijke klachtenfunctionaris benoemd.

1. De onafhankelijke klachtenfunctionaris heeft de volgende taken: 

a. het in ontvangst nemen en registreren van klachten; 

b. de klager ondersteunen bij de formulering van de klacht; 

c. het informeren van de klager over de te volgen procedure en de voortgang daarvan; 

d. het wegnemen van de onvrede bij de klager bijvoorbeeld door bemiddeling tussen klager en aangeklaagde; 

e. het terugkoppelen van klachten naar de Directie; 

f. het doen van aanbevelingen aan de Directie op grond van verzamelde gegevens. 

2. De klachtenfunctionaris heeft de volgende bevoegdheden: 

a. het na schriftelijke toestemming van de klager inzien van het dossier van de klager; 

b. het oproepen en horen van personen binnen Cardiologie Praktijk Geervliet die bij de ingediende klacht betrokken zijn; 

c. doorverwijzing geschillencommissie. 

3. Een verdergaande taak is de behandeling van een klacht, waarbij een oordeel over de gegrondheid van een klacht wordt gevraagd. Eventueel dienen maatregelen te worden getroffen of externe instanties te worden ingeschakeld. Indien de bemiddeling van een klacht niet tot een oplossing van de klacht heeft geleid, kan de patiënt deze schriftelijk voorleggen aan een geschillencommissie. 

 

5. Geschillencommissie 

Indien de klager er met Cardiologie Praktijk Geervliet en de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet uit komt, kan de klager een beroep doen op de geschillencommissie. Cardiologie Praktijk Geervliet wijst klagers op deze mogelijkheid. 

De Geschillencommissie kan een beslissing vellen over zaak en/of personenschade die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van een gesloten overeenkomst. Dit kan tot een bedrag van maximaal € 25.000,--. De Geschillencommissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de klager en Cardiologie Praktijk Geervliet. Een laagdrempelige rechtsgang die geschillen tussen klagers en Cardiologie Praktijk Geervliet op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld kan helpen. De Geschillencommissie voldoet aan de erkenningseisen van de overheid. Dit betekent dat u kunt rekenen op een goede procedure en een onpartijdige beslissing. 

Bij de aanvang van een geschilprocedure is de klager een klachtengeld verschuldigd. Ook dient hij het eventueel onbetaalde gedeelte van de rekening in depot te storten. 

Cardiologie Praktijk Geervliet is aangesloten bij Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en maakt gebruik van de ZKN-geschillencommissie. De geschillencommissie Zorg functioneert als geschillencommissie en is te benaderen via hun website https://www.degeschillencommissiezorg.nl. 

 

6. Slotbepalingen 

1. De onafhankelijke klachtenfunctionaris en alle overige personen die zijn betrokken bij de behandeling van een klacht hebben geheimhoudingsplicht. 

2. De klager behoudt in alle gevallen de mogelijkheid zich te wenden tot een andere daartoe geëigende instantie om de klacht te laten behandelen, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Regionaal Tuchtcollege of de civiele of strafrechter. 

3. Aan de regeling voor klachtenopvang wordt bekendheid gegeven door een passage hierover op te nemen op de website van Cardiologie Praktijk Geervliet. 

4. De klachtenprocedure is kosteloos voor de klager, echter het indienen van een klacht bij de geschillencommissie niet. 

 

Klager en aangeklaagde kunnen zich, indien zij dat wensen, gedurende de hele procedure laten bijstaan door een door hen gekozen persoon. De kosten die het eventuele inroepen van een adviseur of advocaat met zich meebrengt, komen niet voor rekening van Cardiologie Praktijk Geervliet. 

5. De Directie draagt zorg voor de randvoorwaarden die benodigd zijn voor het functioneren van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

6. Wijzigingen en aanvullingen van deze regeling worden vastgesteld door de Directie. 

7. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de Directie van Cardiologie Praktijk Geervliet.

‚Äč

 

Stichting Cardiologie Geervliet

 + 31 (0)20 - 6442615 

+ 31 (0)20 - 6615648

  info@praktijkgeervliet.nl

 Zwaansvliet 5, 1081 AP Amsterdam

 mczwaansvliet.nl

 

Klachtenprocedure

Privacy

Disclaimer

 

Openingstijden

Maandag 09.00 - 20.30 uur
Dinsdag 09.00 - 17.00 uur
Woensdag 09.00 - 17.00 uur
Donderdag 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag 09.00 - 17.00 uur

 

Buiten openingstijden is een dienstdoende cardioloog telefonisch bereikbaar. 

Bij acute klachten en noodgevallen verzoeken we u direct 112 te bellen. 

 

Powered by Memotronic