Afspraak maken + 31 (0)20 - 6442615 | + 31 (0)20 - 6615648 |  info@praktijkgeervliet.nl

Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Stichting Cardiologie Geervliet. Om u goede zorg te bieden, verwerkt Stichting Cardiologie Geervliet uw persoonsgegevens.  

Stichting Cardiologie Geervliet vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Stichting Cardiologie Geervliet veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. 

Waarom heeft Stichting Cardiologie Geervliet een Privacy Statement? 

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop! 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Stichting Cardiologie Geervliet bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Stichting Cardiologie Geervliet worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. 

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing? 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Cardiologie Geervliet van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.  

Van wie verwerkt Stichting Cardiologie Geervliet persoonsgegevens? 

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Stichting Cardiologie Geervliet bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer cliënten/patiënten van Stichting Cardiologie Geervliet. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van Stichting Cardiologie Geervliet.  

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Stichting Cardiologie Geervliet omgaat met hun persoonsgegevens.  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Stichting Cardiologie Geervliet, gevestigd aan Zwaansvliet 5, 1081 AP te Amsterdam. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.  

Waarvoor gebruikt Stichting Cardiologie Geervliet uw persoonsgegevens? 

Stichting Cardiologie Geervliet mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn: 

  • - uw toestemming; 
  • - de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; 

  • - de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen; 

  • - de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en 

  • - de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Stichting Cardiologie Geervliet, waarbij uw belang niet prevaleert.   

Stichting Cardiologie Geervliet verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:  

Goede zorgverlening 

In het kader van goede zorgverlening registreren wij uw naam en adresgegevens, uw contactgegevens en alle informatie van verwijzer, huisarts, en apotheker die ons in staat stelt de juiste en veilige zorg te bieden. Ook vragen wij uw legitimatiebewijs. We maken nooit een kopie, maar noteren het type document (paspoort, rijbewijs, vreemdelingendocument, identiteitskaart) waarmee u zich heeft geïdentificeerd en nummer. Ook noteren we uw BSN.  

Vervolgens vragen wij u uiteenlopende informatie over uw ziektebeeld, medicijngebruik, beroep, levensstijl (roken, alcohol- en drugsgebruik), zwangerschap etc. Ook verblijf in een buitenlands ziekenhuis valt hieronder. Dit noemen we de anamnese en doen we om een goede inschatting te maken van de beste behandeling, de risico’s en de verwachtingen. 

Wanneer u opgenomen wordt voor een (dag)behandeling, vragen we contactgegevens van een familielid in geval van nood. 

Alle zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot deze gegevens. Daar hoort ook alle informatie bij afkomstig van laboratorium en onderzoeksgegevens.  

Indien u geen bezwaar maakt, sturen wij uw huisarts/verwijzer een brief met de uitgevoerde behandelingen en/of advies voor verdere zorgverlening. Uw apotheker sturen wij een recept voor medicatie als dat nodig is. Deze informatie wordt via beveiligde e-mailsystemen gecommuniceerd/ op papier aan u meegegeven.  

Soms worden beeld- en geluidopnamengemaakt in het kader van de zorgverlening aan patiënten. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om telefoongesprekken, opnamen met bewakingsapparatuur en opnamen in het kader van de behandeling. Deze opnames vallen onder het medisch beroepsgeheim. Gebruik van deze opname voor andere doeleinden doen we alleen met uw schriftelijke toestemming. 

Declaratie naar zorgverzekeraar 

Voor een correcte declaratie van de behandeling naar uw zorgverzekering vragen wij uw BSN-nummer en polisnummer. Onze medewerkers van de zorgadministratie controleren uw NAW-gegevens, de verwijzing, de registraties van de uitgevoerde behandelingen en sturen dan de declaraties naar uw zorgverzekering. 

Wanneer de zorg niet onder uw zorgverzekering valt, registreren wij uw bankgegevens voor een automatische incasso of worden bij pinbetaling geregistreerd ten behoeve van de financiële administratie.  

Als een zorgverzekeraar de juistheid en rechtmatigheid van declaraties wil onderzoeken en dit niet lukt op anonieme wijze of met uw toestemming, dan mag de medische adviseur van de verzekeraar aan de hand van een zorgvuldige procedure uw dossier inzien. Hierbij zijn zij verplicht te werken volgens het protocol materiele controle van Zorgverzekeraars Nederland. 

Meten van behandelresultaten en ervaringen 

Wij vragen u vooraf toestemming om mee te doen met (digitale) onderzoeken waarmee we effect van de behandeling meten (Patient Reported Outcome Measures, afgekort PROMs) en uw ervaringen (Patient Reported Experience Measure, afgekort PREM). Door middel van een verwerkersovereenkomst met de externe partijen die deze onderzoeken uitvoeren is uw privacy gewaarborgd.  

Wetenschappelijk onderzoek 

In principe wordt voor wetenschappelijk onderzoek uw schriftelijke toestemming gevraagd.  

Interne en externe kwaliteitscontrole 

Onze kliniek wordt jaarlijks bezocht door een extern auditor die controleert of we aan de kwaliteitseisen van het ZKN keurmerk voldoen. Inzage in patiëntdossiers maakt deel uit van deze kwaliteitsaudit. Wij geven alleen inzage in dossiers waarvan de patiënt vooraf specifiek schriftelijk toestemming heeft gegeven. Dit is ook het geval bij kwaliteitsvisitaties door de beroepsgroep van de medisch specialisten.  

Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan aangekondigd en onaangekondigd inspecties uitvoeren in de kliniek. Op grond van wettelijke taak voor de Inspectie is hiervoor geen toestemming nodig van de patiënt, desondanks streven wij ernaar deze zoveel mogelijk anoniem te presenteren. De inspecteurs van IGJ hebben een beroepsgeheim. 

Klachten en geschillen 

Voor de afhandeling van klachten of geschillen is het nodig dat externe klachtenfunctionaris of de geschillencommissie een afschrift van uw dossier met relevante informatie krijgt. Hiervoor vragen we eerst uw specifieke, schriftelijke toestemming. 

Incidenten, calamiteiten en bijzondere situaties 

Voor een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg is het van belang om onbedoelde gebeurtenissen tijdens het zorgproces, die tot schade aan de patiënt hebben geleid of zouden kunnen leiden (‘incidenten’), te melden en te analyseren. Dit noemen we ook het VIM-systeem (Veilig Incidenten Melden).  

Op grond van de wet mag een arts wel zonder toestemming van de patiënt gegevens beschikbaar stellen die nodig zijn om het incident te onderzoeken. De gegevens in het meldsysteem zijn niet openbaar, ook niet voor de patiënt. De gegevens kunnen alleen gebruikt worden door de personen die het incident behandelen. Het rapport van de bevindingen is voor intern gebruik; de patiënt krijgt geen kopie en heeft geen recht op inzage in dit rapport. U wordt wel geïnformeerd over het incident en de melding daarvan, dit wordt ook vastgelegd in uw dossier. 

Ernstige calamiteiten zijn wij verplicht te melden bij Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, hiervoor vragen wij geen toestemming. Bij mogelijke uitbraak van infectieziekten zijn wij verplicht uw gegevens door te geven aan de GGD. 

Prikaccident is een verzamelnaam voor prik-, snij-, bijt-, spat- of krabongevallen, waarbij iemand in contact komt met het bloed of lichaamsvloeistof van een ander. Situaties waarbij onze medewerkers per ongeluk onbeschermd contact hebben met bloed, worden gemeld aan Prikpunt. Wij vragen dan uw medewerking om uw bloed te laten testen op o.a. besmetting met bijvoorbeeld hepatitis B, hepatitis C of HIV. Uitslagen van dit onderzoek worden vastgelegd in uw medisch dossier.  

Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling verwerken wij gegevens om strikt de stappenplannen te volgen zoals gepubliceerd door de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst).  

Wettelijk verplichtingen 

Soms zijn we verplicht om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U moet hierbij denken aan de NZa, politie en justitie, de FIOD-ECD. We controleren dan eerst het doel en controleren of deze aan de wet gestelde eisen voldoet. Wij volgen hierbij ook de door de artsenfederatie KNMG opgestelde richtlijnen.  

Marketing en communicatie 

Ingevulde contactformulieren op de website worden in een veilige mailbox van Stichting Cardiologie Geervliet opgeslagen. Deze mails worden verwijderd indien ze afgehandeld zijn. Indien nodig kan het zijn dat informatie uit e-mails in uw medisch dossier wordt opgeslagen.  

Bewakingscamera 

Op/in ons gebouw hangen in de openbare ruimten bewakingscamera’s. Binnen de praktijk van Stichting Cardiologie Geervliet hangen zowel in de gangen als in de kamers geen camera’s, de wachtkamer bevindt zich wel in de openbare ruimte. Het doel van de opnamen met deze camera’s in de openbare ruimte is preventie en controle, om te zorgen voor veilige zorg. Gemaakte opnamen vallen niet onder het medisch dossier van een patiënt. Dit maken we kenbaar door borden bij de ingang.  Opnames worden 2 weken bewaard. Alleen de directie en beveiliging hebben toegang tot deze beelden. 

Hoe gaat Stichting Cardiologie Geervliet met uw persoonsgegevens om? 

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Stichting Cardiologie Geervliet een beleidsdocument opgesteld. 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens 

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.  

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn: 

Bezuidenhoutseweg 30 
2594 AV  Den Haag 

0900-2001201

Veilig 

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Stichting Cardiologie Geervliet passende technische en organisatorische maatregelen. Uw gegevens worden veilig binnen ons ICT-netwerk opgeslagen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zowel binnen onze kliniek als van buitenaf.  

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Stichting Cardiologie Geervliet niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.  

Onze elektronische zorgsystemen, waarin uw medische gegevens staan, zijn op verschillende wijze beveiligd met o.a. toegangsbeperkingen, logging, etc. Wij werken uitsluitend met systemen en partijen die voldoen aan de eisen van de NEN7510/ISO 27001. Ook zorgen we voor maatregelen tegen verlies van gegevens zoals back-ups, tegen brand en verlies of diefstal.   

Andere voorbeelden:

  • - Papieren dossiers worden opgeslagen in afgesloten kasten en ruimten die brandwerend zijn.  
  • - Voor medewerkers en ingehuurde derden hebben we een gedragscode opgesteld.  

  • - Onze Kliniek wordt jaarlijks onderworpen aan privacy en security audits 

  • - Alle medewerkers zijn en worden geschoold in het voorkomen van beveiligingsincidenten en het gebruik van de meldcode datalekken. In het geval er ondanks alle maatregelen toch misbruik is gemaakt van uw gegevens maken wij hier melding van bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  • - Onze praktijk maakt gebruik van digitale (beveiligde)uitwisselingssystemen, bijvoorbeeld voor communicatie met huisartsen en ziekenhuizen indien nodig en volgens de geldende richtlijnen. 

Melden van incidenten 

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.  

Vertrouwelijk 

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Stichting Cardiologie Geervliet is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Stichting Cardiologie Geervliet zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens? 

Stichting Cardiologie Geervliet bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. 

Verstrekken aan derden 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.  

Stichting Cardiologie Geervliet kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend Stichting Cardiologie Geervliet haar medewerking.  

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie  

Stichting Cardiologie Geervliet zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.  

Persoonlijk contact met Stichting Cardiologie Geervliet 

Veel contacten tussen u en Stichting Cardiologie Geervliet verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of via de website http://praktijkgeervliet.nl/. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening. 

Op verschillende manieren contact 

Steeds vaker hebben cliënten/patiënten via e-mail of via de website http://praktijkgeervliet.nl/ contact met Stichting Cardiologie Geervliet. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Stichting Cardiologie Geervliet. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Stichting Cardiologie Geervliet worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. 

Bellen met Stichting Cardiologie Geervliet 

Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we u beter van dienst kunnen zijn.  

Bezoek aan de website van Stichting Cardiologie Geervliet 

Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.  

Wat doen we met uw IP-adres? 

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. IP-adressen van bezoekers worden tijdelijk geregistreerd, een bezoeker wordt anoniem op basis van IP geteld in een database. De IP-adressen zijn daarna niet meer nodig en worden na het samenvoegen van statistieken direct verwijderd. 

Wat doen we met uw bezoekgegevens? 

Op de websites van Stichting Cardiologie Geervliet worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Stichting Cardiologie Geervliet klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.  

Wat doen we met cookies? 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.  

Stichting Cardiologie Geervliet gebruikt op haar website cookies om de interface te laten werken (dus gebruikerskeuzes te onthouden) vooral voor ingelogde gebruikers. 

Wat zijn uw rechten? 

Wanneer Stichting Cardiologie Geervliet persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.  

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken 

Stichting Cardiologie Geervliet verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.   

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.   

Inzage in uw gegevens 

Bent u cliënt/patiënt van Stichting Cardiologie Geervliet en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.  

Recht op rectificatie  

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.  

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.  

Wanneer wij inhoudelijk niet eens zijn met de correctie, bieden wij u de mogelijkheid om een verklaring toe te voegen aan uw medisch dossier. 

Recht op gegevenswissing 

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.  

Recht op beperking van de verwerking 

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Cardiologie Geervliet onrechtmatig is.  

Recht van bezwaar  

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Cardiologie Geervliet kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.   

Recht op dataportabiliteit  

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.   

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.  

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.   

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken. 

Over dit privacy statement 

Stichting Cardiologie Geervliet kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 8 april 2018. De meest recente versie vindt u altijd op praktijkgeervliet.nl. 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:  

Stichting Cardiologie Geervliet  

Zwaansvliet 5 

1081 AP Amsterdam 

Tel: 020-6442615 

 

Stichting Cardiologie Geervliet

 + 31 (0)20 - 6442615 

+ 31 (0)20 - 6615648

  info@praktijkgeervliet.nl

 Zwaansvliet 5, 1081 AP Amsterdam

 mczwaansvliet.nl

 

Klachtenprocedure

Privacy

Disclaimer

 

Openingstijden

Maandag 09.00 - 20.30 uur
Dinsdag 09.00 - 17.00 uur
Woensdag 09.00 - 17.00 uur
Donderdag 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag 09.00 - 17.00 uur

 

Buiten openingstijden is een dienstdoende cardioloog telefonisch bereikbaar. 

Bij acute klachten en noodgevallen verzoeken we u direct 112 te bellen. 

 

Powered by Memotronic